Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Kazimierz Dolny to jedna z 25 gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres przedmiotowy prac wyznacza Uchwała Rady Miasta w Kazimierzu Dolnym z dnia 24.09.2015r. nr X/69/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny dla części obszaru miejscowości Witoszyn.

Interesariuszami procesu działań partycypacyjnych będą:

  • Mieszkańcy Kazimierza Dolnego, w szczególności z obszaru objętego procedurą planistyczną;
  • Przedsiębiorcy, inwestorzy z terenu Miasta i Gminy Kazimierz Dolny zainteresowani możliwością inwestowania w tereny podlegające procedurze planistycznej;
  • Przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych;
  • Osoby lub podmioty publiczne i prywatne zainteresowane kwestiami planowania przestrzennego;
  • Młodzież szkolna celem przybliżenia kwestii związanych z partycypacją w planowaniu przestrzennym oraz aktywnym udziałem w tworzeniu polityki lokalnej.
Powrót